3 дек в 20:26 Верую В Господа нашего Иисуса Христа. :

АКАФИСТ ВВЕДЕНИЮ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Кондак 1
Избра́нней Предве́чным Царе́м Богоотрокови́це Мари́и, А́нгелов и челове́ков Цари́це, прише́дшей иногда́ в храм Госпо́день во Свята́я Святы́х, на обруче́ние де́вства Своего́ Жениху́ Небе́сному воспита́тися в Бо́жие Жили́ще, досто́йное поклонение усе́рдно Тебе́ прино́сим, Ты же я́ко многомо́щная Засту́пница на́ша, от вся́ких нас бед и скорбе́й свободи́, да с любо́вию и умиле́нием Тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Икос 1
Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки от небе́сных высо́т стеко́шася ви́дети пресла́вное Твое́, о, Богома́ти, во храм Госпо́день Введе́ние и вку́пе с земны́м ли́ком чи́стых дев неви́димый лик безпло́тных умо́в с весе́лием идя́ше, Тя, Пречи́стая Де́во, провожда́юще и я́ко сосу́д избра́нный Бо́гу повеле́нием Госпо́дним окружа́юще, и я́ко Госпоже́ свое́й служа́ще, а́ще не ви́десте та́йны Твоея́ си́лу, ви́дяще же Тя небе́сныя чистоты́ неизрече́нно испо́лнену, и вся бы́вшая о Тебе́ зря́ще, ужаса́хуся и со стра́хом мно́гим воспе́ша Тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, прера́дованная Де́во, Ма́ти Царе́ва иму́щая быти.

Ра́дуйся, предпочте́нная Цари́це, в храм Царе́в гряду́щая жи́ти.

Ра́дуйся, Бо́га Отца́ Дщерь избра́нная и превознесе́нная.

Ра́дуйся, Бо́га Сы́на Ма́терь от ве́ка предрече́нная.

Ра́дуйся, Бо́гу Ду́ху Всесвято́му Неве́сто неискусобра́чная.

Ра́дуйся, всея́ Тва́ри ви́димыя и неви́димыя Влады́чица превожделе́нная.

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 2
Ви́дяще пра́веднии роди́тели Твоя́, Пресвята́я Де́во, я́ко три ле́та испо́лнишася от рождества́ Твоего́, восхоте́ста соверши́ти де́лом обетова́ние свое́, е́же пе́рвее словесы́ изреко́ша, да принесу́т Тя в дар Бо́гу, сего́ ра́ди созва́ша в Назаре́т вся сро́дники своя́ от ца́рскаго и архиере́йского ро́да, и свяще́нники мно́гия, пригла́сиша же и лик чи́стых дев, да со свещи́ горя́щими провожда́ют Тя, я́ко же предрече́ Писа́ние: «приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея́, и́скренния Ея́ приведу́тся Тебе́, приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в». И та́ко совоку́пльшеся вси и помоли́вшеся о Тебе́ Бо́гу, воспе́ша Ему́: Аллилу́иа.

Икос 2
Ра́зум Небе́сный открыва́я, Богоотрокови́це, благоволи́ла еси́, я́ко да не в нище́тных ру́бищах предста́неши ко хра́му Царю́ Небе́сному, сего́ ра́ди преоде́яна была́ еси́ со сла́вою и красото́ю мно́гою, да испо́лнится на Тебе́ Дави́да пра́отца Твоего́ предрече́ние: «Предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна, преиспещре́на». Егда́ же, я́ко Неве́ста Бо́жия преукра́шена была́ еси́ и вся ко всечестно́му Введе́нию Твоему́ досто́йна устро́ишася, поведо́ста Тя роди́тели Твоя́, я́ко трехле́тнюю а́гницу во Иерусали́м, воспе́вше Тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, преоде́янная в ря́сны златы́я де́вства и чистоты́.

Ра́дуйся, преукра́шенная во вся добро́ты небе́сныя красоты́.

Ра́дуйся, Дщи Царе́ва всю сла́ву де́вственную внутрь Себе́ иму́щая.

Ра́дуйся, Неве́сто Бо́жия, предста́ти одесну́ю Небе́сному Жениху́ гряду́щая.

Ра́дуйся, одушевле́нный Киво́те Бо́жий, посреде́ дев тимпа́нниц ше́ствия своя́ устроя́яй.

Ра́дуйся, пречи́стый Храм Спа́сов, ко хра́му зако́нному пути́ Своя́ направля́яй.

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 3
Си́ла Вы́шняго осени́ Тя и Дух Святы́й на́йде на Тя и бысть Предводи́тель Твой, егда́ по трие́х днех пути́ дости́гла еси́ гра́да Иерусали́ма, и я́ко Киво́т Бо́жий ведо́ма была́ еси́ ко хра́му Госпо́дню, Богоро́дице Де́во, да сбу́дется сло́во псало́мское, глаго́лющее: «Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га моего́ Царя́, и́же во Святе́м». И та́ко за премно́гую небе́сную чистоту́ Твою́, храм Бо́жий удосто́илася еси́ быти, иде́же Дух Святы́й хотя́ше жи́ти да соде́лает Тя Жили́ще Свое́, селе́ние небе́сное, да па́ки испо́лнится на Тебе́ друго́е Писа́ние, глаго́лющее: «Освяти́л еси́ Селе́ние Свое́, Вы́шний, Свят храм Твой, Го́споди, ди́вен в пра́вде», сего́ ра́ди да воспои́м вси о Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 3
Иму́ще ле́ты три, Пресвята́я Де́во, приведе́на была́ еси́ ко хра́му, святы́я же роди́тели Твоя́, ов от еди́ныя страны́, о́ва же от други́я, взе́мше за ру́ки Тя, Богодарова́нную им Дщерь свою́, кро́тко и че́стно ведо́ша Тя ко хра́му, глаго́люще: «Начни́те Де́вы свещено́сныя, предше́ствуйте пред Богоотрокови́цей». Все же мно́жество сро́дник и сосе́дов зна́емых и свяще́нник с весе́лием после́доваху, свещи́ в рука́х держа́ще, и окружа́юще Тя, я́коже зве́зды луну́ све́тлую. Стече́ся же и весь Иерусали́м, но́вое сие́ превожде́ние со удивле́нием зря́ще, Отрокови́цу трехле́тнюю толи́кою сла́вою облача́емую и таковы́м светоноше́нием почита́емую и воспе́ша Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, триле́тствующая те́лом, не́ба небеси́ ши́ршая.

Ра́дуйся, многоле́тствующая ду́хом, го́рних сил превы́сшая.

Ра́дуйся, А́гнице Непоро́чная, де́вство Свое́ Бо́гу в же́ртву чи́сту прине́сшая.

Ра́дуйся, Голуби́це Нескве́рная, чистото́ю Свое́ю А́нгелы удиви́вшая.

Ра́дуйся, с де́вственными ли́ки ко Го́споду приведе́нная.

Ра́дуйся, с горя́щими свети́льники ко хра́му препровожде́нная.

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 4
Бу́рю внутрь име́я помышле́ний сумни́тельных, Первосвяще́нник Заха́рия смяте́ся, зря Твое́, Пречи́стая, ко хра́му Госпо́дню со сла́вою мно́гою превожде́ние и ко врато́м на восто́ки зря́щим затворе́нным су́щим приближе́ние. Егда́ же воспомяну́ Иезекии́ля предрече́ние дре́внее: «Врата́ сия́ затворе́на бу́дут и никто́же про́йдет сквозе́ их, я́ко Госпо́дь Бог про́йдет и́ми, и бу́дут заключе́на» испо́лнися Ду́ха Свята́го и открове́ние свы́ше получи́в, да отве́рзет приведе́нной Богоотрокови́це заключе́нная врата́, возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4
«Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́, и забу́ди лю́ди Твоя́ и дом отца́ Твоего́, и возжела́ет Царь добро́ты Твоея́». Та́ко глаго́лаху Тебе́, Пресвята́я Де́во, роди́тели Твоя́, егда́ приведе́на была́ еси́ ко хра́му Госпо́дню. Свяще́нницы же, слу́жбы соверша́ющия, ви́деша прише́ствие Твое́, изыдо́ша во сре́тение сла́вному введе́нию Твоему́, и с пе́сньми прия́ша Тя, я́ко Ма́терь иму́щую быти Архиере́я Вели́каго Небеса́ Проше́дшаго, глаго́люще:

Ра́дуйся, благоволе́ния Бо́жия предображе́ние, проро́ки предвозвеще́нная.

Ра́дуйся, челове́ков спасе́ния пропове́дание, нам ны́не явле́нная.

Ра́дуйся, А́нгелы Небе́сными со сла́вою провожда́емая.

Ра́дуйся, иере́и Бо́жиими с ра́достию срета́емая.

Ра́дуйся, дом Отца́ Твоего́ и лю́ди Твоя́ оста́вльшая.

Ра́дуйся, дом Бо́жий явле́нием Свои́м освяти́вшая.

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 5
Боговмести́мый храм бы́вши, Богоро́дице Де́во, ко хра́му зако́нному со сла́вою мно́гою провожде́на была́ еси́, да испо́лнится Агге́я проро́ка предрече́ние: «И испо́лню храм сей сла́вою, зане́ ве́лия бу́дет сла́ва хра́ма сего́ после́дняго па́че пе́рваго, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель». Ма́ти же Твоя́ приведе́ Тя к церко́вному вхо́ду, глаго́лющи: Гряди́, Дщи, ко И́же Тебе́ мне Дарова́вшему. Гряди́, Киво́те освяще́ния, к благоутро́бному Влады́це. Гряди́, Две́ре Жи́зни, к Милосе́рдому Да́телю. Гряди́, Киво́те Сло́ва, ко хра́му Госпо́дню. Вни́ди в Це́рковь Госпо́дню, ми́ра ра́досте и весе́лие, да воспою́ о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5
Ви́девши Ма́ти Твоя́, Богоро́дице Де́во, иере́и Бо́жии из хра́ма изше́дшия, и Святи́теля вели́каго Заха́рию, во сре́тение Твое́ гряду́щаго, рече́ к нему́: «Приими́, Заха́рие, Сень Нескве́рную; приими́, свяще́нниче, Непоро́чный Ковче́г; приими́, проро́че, Кади́льницу невеще́ственнаго У́гля; приими́, пра́ведниче, Кади́ло Духо́вное. Приими́, о, проро́че, Бо́гом дарова́нную Дщерь мою́ и введи́ в храм Зи́ждителя твоего́, и введ, насади́ Ю в горе́ святы́ни, в гото́вом жили́ще Бо́жием, ничто́же испыту́я, Тоя́ бо ра́ди бу́дет избавле́ние», с не́ю же и мы возопие́м Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, небе́сныя ли́ки возвесели́вшая Твои́м вхожде́нием.

Ра́дуйся, иере́и Бо́жии обра́довавшая Твои́м явле́нием.

Ра́дуйся, Селе́ние Небе́сное, храм зако́нный па́че пе́рваго освяти́вшая благода́тию.

Ра́дуйся, Не́бо земно́е, Сама́ Себе́ в жили́ще Христо́во приугото́вившая чистото́ю.

Ра́дуйся, Неве́сто Бо́жия, я́ко вели́ко и ди́вно предше́ствие Твое́.

Ра́дуйся, Де́во Чи́стая, я́ко стра́шно и пресла́вно во хра́ме обита́ние Твое́.

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 6
Пропове́дник вхожде́ния Твоего́ во храм Госпо́день пра́ведный Заха́рия удиви́ся зело́, ви́дев Твое́, Богоро́дице Де́во, по ле́ствице церко́вней, пятна́десять сте́пень иму́щей, ди́вное восхожде́ние: поста́влена бы́вши роди́тели Твои́ми на пе́рвом сте́пени, Ты а́бие Сама́ о себе́ потекла́ еси́ на про́чия сте́пени ско́ро зело́, ники́мже поддержи́мая, и на высоча́йший сте́пень восте́кши, ста́ла еси́, укрепля́ема неви́димою си́лою Бо́жиею; святы́й же Заха́рия, ви́дев сие́, объя́т бе Ду́хом Бо́жиим и рече́ матери Твое́й: «Благослове́н Плод чре́ва твоего́, о, же́но, пресла́вно приведе́ние твое́: Жи́зни бо Ма́терь и́стинную вво́диши, ка́ко храм вмести́т Ю?» Те́мже благодаря́ще Бо́га, воспе́л Ему́: Аллилу́иа.

Икос 6
Возсия́ ра́дость ве́лия всем хра́му зако́нному предстоя́щим, егда́ Святи́тель вели́кий Заха́рия, Ду́ха Свята́го испо́лненный, прия́т Тя, о, Богома́ти, пред враты́ церко́вными, рука́ма свои́ма держа́, и вводя́ Тя во Свята́я, веща́ше к Тебе́ та́ко: О, Отрокови́це Нескве́рная! О, Де́во Небла́зная! О, Деви́це Прекра́сная! О, жена́м украше́ние! О, дще́рям удобре́ние! Ты Благослове́нная в жена́х, Ты препросла́вленная чистото́ю, Ты запечатле́нная де́вством, Ты Ада́мовы кля́твы разреше́ние. Гряди́, исполне́ние моего́ проро́чества. Гряди́, соверше́ние обетова́ний Госпо́дних. Гряди́, печа́те Того́ заве́та. Гряди́, изъявле́ние Того́ сове́та. Гряди́, исполне́ние Того́ та́инств. Гряди́, проро́ков всех Зерца́ло. Гряди́, обновле́ние обветша́вших. Гряди́, Све́те во тьме лежа́щих. Гряди́, дарова́ние нове́йшее и Боже́ственнейшее. Вни́ди в ра́дость в Це́рковь Го́спода Твоего́, ны́не у́бо в до́льнюю, челове́ки входну́ю, не по мно́зе же в го́рнюю и непристу́пную». С ним же и мы воспое́м Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, Ле́ствице одушевле́нная, ко хра́му Госпо́дню по степе́нем ле́ствицы высо́кия восте́кшая.

Ра́дуйся, Две́ре, непроходи́мая челове́ческими по́мыслы, во две́ри хра́ма воше́дшая.

Ра́дуйся, я́ко по степе́нем доброде́телей возвы́силася еси́ до высоты́ Небе́снаго Алтаря́.

Ра́дуйся, я́ко на крыле́х де́вства и чистоты́ дости́гла еси́ Гра́да Вели́каго Царя́.

Ра́дуйся, Дом Бо́жий на версе́ го́ры дости́гшая.

Ра́дуйся, врата́ заключе́нная проше́дшая.

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отверза́ющая.

Кондак 7
Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь спасти́ род челове́чь, избра́ Тебе́ еди́ну в Ма́терь Себе́ и введе́ Тя во святы́й храм Свой, да та́мо в уедине́нии и тишине́ глубо́цей дале́че от собла́знов ми́ра сего́ воспита́ешися во святы́не Госпо́дней в Бо́жие жили́ще. Ты же, игра́ющи и зело́ ра́дующися, я́ко в черто́зе, в дому́ Госпо́дни ше́ствовала еси́, а́ще и ма́ла была́ еси́ во́зрастом, трие́х лет су́щи, оба́че соверше́нна была́ еси́ благода́тию, я́ко предуве́денная и предызбра́нная от Бо́га пре́жде сложе́ния ми́ра, и та́мо воспева́ла еси́ Ему́: Аллилу́иа.

Икос 7
Но́вая, ди́вная и ужа́сная сотвори́ о Тебе́ Госпо́дь, Богоблагода́тная, егда́ Святи́тель вели́кий Заха́рия, вне себе́ быв, по та́инственному открове́нию Бо́жию введе́ Тя па́че зако́на за
Навигация (1/3): далее >
17 0 2 0

Комментарии (0)

Показать комментарий
Скрыть комментарий
Для добавления комментариев необходимо авторизоваться
Интерны
Увлекательная игра в больничку
Версия: Mobile | Lite | Touch | Доступно в Google Play